Anunț registru agricol

ln conformitate cu prevederile art. 1 1 din Ordonanta Guvernului nr. 2812008 privind registrul agricol,cu modificările și completările ulterioare, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligatia să declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt următoarele:

 

ART.11

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru inscrierea in registrul agicol sunt următoarele:

a) intre 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale pivind membrii gospodăriei, terenul aflat in proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente in gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la inceputul fiecărui an, precum și modificările intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificăii animalelor și a altor intrări-ieșiri;

b) intre 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinld a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanete fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, și in afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), in termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

2) ln cazul in care persoanele fizice sau cele juidice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care in registrul agicol se raportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea „report din oficiu” la rubica „semnătura declarantului”.


  Nume Data Fisier
Anunț registru agricol 22/02/2019 Descarcă