Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier debutant

Primăria comunei Luizi Călugăra , județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de consilier debutant, județul Bacău – perioada nedeterminată compartiment -contabilitate, achizitii si proiecte

Condiții de participare la concurs:
– are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
– cunoaste limba romana scris si vorbit;
– are varsta de minim 18 ani impliniti;
– are capacitate deplina de exercitiu;
– este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica;
– indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
– nu a fost destituit dinntr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii trei ani;
– nu a fost lucarator al securitatii sau colaborator al acesteia in conditiile prevazute de legislatia specifica.

CONDITII SPECIFICE:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, în specialitatea : stiinte juridice sau științe economice ;
– vechime -nu e cazul;

Data organizarii concursului 09.04.2020, ora 10.00, sediul primariei Luizi Calugara, iar interviul dupa afisarea rezultatelor la proba scrisa si expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor.
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia, respectiv 09.03.2020- 30.03.2020.
Concursul de recrutare consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:
1.selectia dosarelor de inscrire la concurs;
2. proba scrisa
3. interviul
In vederea participarii la concurs candidatii vor depune la sediul primariei un dosar ce va contine urmatoarele documente:
-cerere de inscriere la concurs;
– formularul de inscriere la concurs;
– curriculum vitae , model European;
– copia actului de identitate;
– copii ale actelor de studi;

 

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului,
– cazierul judiciar
– declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al securitatii
– copiile de pe acte se prezinta in copii legalizate sau insotite de originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs,
– recomandare de la ultimul loc de munca ( unde e cazul);
– formularul de inscriere la concurs se va pune la dispozitia candidatilor de catre secretarul comisiei de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE

1. Constititia Romaniei, republicata;
2. Ordonanta de Urgenta nr 57 /2019 privind Codul Administrativ;
3. Legea contabilitatii nr. 82/1991, actualizata;
4. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, privind finantele publice locale ;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G. Nr. 1/2016 Partea I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECRETAR
COMISIE CONCURS

 

 

Red.D.C

 


  Nume Data Fisier
Anunt Concurs 09/03/2020 Descarcă
Fișa postului 09/03/2020 Descarcă