UAT Comuna Luizi Călugăra intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă, servicii veterinare

UAT Comuna Luizi Călugăra, Judeţul Bacău, CF 4535910 în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu respectarea prevederilor HCL nr. 05 din 31.01.2023 intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă , servicii veterinare necesare funcționării serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău , prin criteriul prețul cel mai scăzut ( conform dispozițiilor art. 7 alin ( 5), alin ( 7 ) lit c ) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016)

  1. Obiectul contractului; servicii veterinare necesare funcționării serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău
  2. Valoarea estimată a contractului 50.000 lei fără TVA
  3. Codul de clasificare: cod CPV 85200000-1 – Servicii veterinare (Rev.2)
  4. Ofertele vor fi transmise pânǎ în data. 22.02.2023 ora 12.00, prin e-mail primaria@comunaluizicalugara.ro, fax 0234/218277 sau depuse la registratură Damian Cristina persoana de contact 0234/218011, cu respectare condițiilor minime din Caietul de sarcini, anexa la HCL nr. 05 din 31.01.2023 atașat prezentului anunț.
    NOTA: Menţionaţi :
  • Cont trezorerie
  • Oferta sa fie exprimată ferm în lei fară TVA iar pretul unitar va cuprinde toate costurile suplimentare
  • Oferta sa fie stampilata si semnata
  • Copie certificat constatator din care sa reiasă că societatea are legatură cu executarea contractului și toate avizele/autorizațiile valabile executării contractului.

  Nume Data Fișier
Anunt câini fără stăpân 17/02/2023 Descarcă
HCL NR 5 17/02/2023 Descarcă